Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

§1 Organisasjon

Klepp Hornmusikk, stiftet i 1957, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i NMF Rogaland.

Organisering av musikkorpset:

 • Musikanter fra skolekorpset kan bli aspiranter fra 1. august det året de fyller 15 år
 • Medlemsforpliktelser i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset
 • Medlemmer kan tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år
 • Medlemmer fra kommunens skolekorps skal prioriteres ved opptak

§2 Formål

Klepp Hornmusikk ble stiftet for å fremme musikkinteressen og kameratskapet blant amatørmusikanter i regionen, samt fremme fortsatt musikkinteresse blant skolekorpsmedlemmer.

Klepp Hornmusikk skal gjøre dette ved å:

 • ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering
 • ivareta og utvikle organisasjonsarbeidet i korpset som sosial aktivitet for medlemmene
 • fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
 • ivareta korpsets interesser i de lokale musikkliv og kulturliv

§3 Medlemskap

3.1 Opptak av medlemmer

 1. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i Klepp Hornmusikk av korpsets styre. Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i NMF.
 2. Potensielle medlemmer/aspiranter skal henvende seg til styret. Styret vil så eventuelt organisere prøvespilling for dirigent, korpsets leder og gruppelederen for instrumentgruppen kandidaten aspirerer til før opptak avgjøres av styret.
 3. Årsmøtet kan oppnevne æresmedlemskap til personer som har utmerket seg i sin innsats for korpset. Æresmedlemmer har alle rettigheter som medlem, men betaler ikke kontingent og vil ikke få automatisk medlemskap i NMF. Æresmedlemmer skal orienteres om korpsets egne konserter, hvor de har gratis adgang (1 billett), samt kalles inn til årsmøtet.

3.2 Forutsetninger for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge Klepp Hornmusikks, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Medlemmene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle tvingende grunn forhindrer dette, skal fravær meldes til styret i god tid. Som gyldig grunn regnes fravær som i arbeids- og skolesituasjon ville være akseptabelt.
 4. Medlemmer plikter å holde instrumenter, uniformer og annet utstyr i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar.
 5. Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Klepp Hornmusikk følger skoleåret.
 2. Medlemmene forplikter seg til å betale fastsatte kontingent for hvert halvår i henhold til forfallsdato på giro.
 3. Klepp Hornmusikk skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter musikkorpsets medlemstall per 1. november.

3.4 Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må meddele dette til styret skriftlig. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. Ved medlemskapets opphør skal alle effekter leveres materialforvalter. Instrument og uniformsdeler skal være rengjort.

3.5 Permisjon

Permisjon kan innvilges etter skriftlig henvendelse til styret. Søknaden skal innvilges før permisjon trer i kraft. Det kan søkes permisjon for maksimum ett år om gangen. Ved permisjonsperioder utover ett år skal uniform og andre effekter som tilhører Klepp Hornmusikk leveres inn.

3.6 Suspensjon og eksklusjon

 1. Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet kan styret iverksette disiplinære tiltak overfor. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 2. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§4 Årsmøtet

4.1 Status

Årsmøtet er Klepp Hornmusikk sin høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av 1. kvartal.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/4 av medlemmene krever dette skriftlig. Slikt årsmøte kan bare behandle saker som kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.
 3. Innkalling sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 4. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling av årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 5. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge fram saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, aspiranter, æresmedlemmer, komitemedlemmer og eventuelle gjester invitert av styret.
 2. Stemmeregistrering starter 20 minutter før møtestart. Dersom man på forhånd har gitt beskjed om sen ankomst til årsmøtet vil stemmeretten opprettholdes, ellers mister man retten til å stemme ved fremmøte etter at møtet er satt.
 3. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
  • Medlemmer som har betalt kontingent, herunder også medlemmer i permisjon
  • Æresmedlemmer
  • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap
 4. Følgende har talerett:
  • Representanter fra NMF
  • Aspiranter
  • Dirigent
  • Årsmøtet kan gi talerett til andre personer
 5. Gyldig vedtak krever simpelt flertall.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 1. Konstituering
  1. Registrering av stemmeberettigede og utdeling av stemmesedler
  2. Åpning
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Godkjenning av årsmelding
 5. Godkjenning av revidert regnskap
 6. Godkjenning av handlingsplan for neste sesong
 7. Godkjenning av budsjett, herunder medlemskontingent
 8. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer
 9. Valg
  1. Leder velges for ett år
  2. Nestleder velges for 2 år
  3. Kasserer velges for 2 år
  4. Sekretær velges for 2 år
  5. Styremedlem som materialforvalter velges for 2 år
  6. Styremedlem som noteforvalter (musikkutvalgets leder) velges for 2 år
  7. 3 varamedlemmer velges for 1 år
  8. 2 revisorer velges for 1 år
  9. 4 medlemmer til valgkomiteen velges for 1 år
  10. 4 medlemmer til musikkutvalget velges for 1 år

De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. Aspiranter kan være med i komiteer og utvalg i korpset.

For å sikre god kontinuitet i korpsets styre, velges et år kasserer og et styremedlem. Neste år velges nestleder, sekretær og et styremedlem.

§5 Styret

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær samt 2 styremedlemmer som velges til henholdsvis materialforvalter og noteforvalter(musikkutvalgets leder). Styret har 3 varamedlemmer som har møteplikt på styremøter. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter

 1. Styret er korpsets høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal lede korpset etter de vedtak som er fattet av årsmøtet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme nødvendige regler og instrukser for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Alle utbetalinger skal foretas av kasserer så vel som alle inntekter som skal kanaliseres gjennom kasserer. Utbetalinger større enn kr 1.000,- skal godkjennes av styret. Ingen kostnader må påføres korpset uten at det på forhånd er godkjent av kasserer eller styret, uavhengig av beløpets størrelse.
 5. Styrets leder er den eneste med myndighet til å signere dokumenter på Klepp Hornmusikks vegne.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret innkalles av leder eller når et flertall av styremedlemmene finner det nødvendig.
 2. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de gitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.
 3. Styret består av de faste medlemmene. Ved forfall får varamedlem status som fast medlem.
 4. Varamedlemmer har møteplikt på styremøter.
 5. Styrevedtak skal protokollføres og protokoll skal sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisorer.
 6. Dirigent har møte- og talerett.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§6 Medlemsmøter

Medlemsmøter er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

§7 Komiteer

7.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter §4.4.i.

7.3 Musikkutvalget

Musikkutvalget skal ha følgende sammensetning:
 • Noteforvalter (leder)
 • Dirigent
 • 4 representanter

Musikkutvalget velges av årsmøtet og skal være representativt for korpsets besetning. Det skal utarbeide forslag til konsertkonsepter og tilhørende musikalske programmer i samarbeid med styret. Utvalget skal konstituere seg slik at faglige og praktiske oppgaver blir fordelt mellom medlemmene. Noteforvalter er leder og er også styrets representant i utvalget.

7.4 Andre komiteer og utvalg

Styret kan oppnevne komiteer og utvalg etter behov for å sikre at korpset drives i samsvar med gjeldende målsettinger, vedtekter og handlingsplan. Slike komiteer og utvalg skal ha et klart definert mandat og har rapporteringsplikt til styret.

§8 Uenighet/tvister

Uenighet / tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund

 1. Vedtak om oppløsning av korpset kan bare fattes av ordinært årsmøte. Dersom forslaget blir fattet med minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte, innkalles det til ekstraordinært årsmøte en måned senere.
 2. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler overlates til Klepp Kommune ved Lokal Utvikling/Fritid.
 3. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmelding må skje skriftlig og sendes NMF via NMF Rogaland senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF sine ytelser, tilbud og verdier.

§10 Vedtektsendringer

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. Endringer i §9 og §10 krever 3/4 flertall.

Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 1.9.99 1999 (vedtatt på årsmøtet 4.6.99, og godkjent av NMF Rogaland Krets august 1999).

Sist revidert 10.03.2022.

Tillegg til vedtekter

Medlemskontingent

Kontingenten innbetales for et halvt år om gangen, med unntak av støttemedlemmer som betaler inn hele årskontingenten samlet. For noen medlemskategorier er kontingenten i tillegg knyttet opp mot det årlige julelotteriet, med krav om minimumssalg.

Gjeldende kontingentsatser er som følger (revidert 30.03.2017):

Kategori Per år Bet. per halvår Pliktig loddsalg
Ordinær medlem 1500,- 500,- 500,-
Student/militær 900,- 200,- 500,-
Aspirant/skolekorps 200,- 100,- 0,-
Permisjon 700,- 350,- 0,-
Støttemedlem 300,- 0,- 0,-

Styret kan gi dispensasjoner i kontingentinnbetaling mot søknad.

Støtte til vedlikehold av private instrumenter

Medlemmer som benytter private instrument i korpset kan søke om dekning av utgifter til nødvendig instrumentvedlikehold etter følgende regler:
 • Dersom instrumentet kun blir nyttet i Klepp Hornmusikk: Opptil 75% av kostnaden
 • Dersom instrumentet blir nyttet også utenfor Klepp Hornmusikk: Opptil 50% av kostnaden
 • Dersom instrumentet blir nyttet utenfor Klepp Hornmusikk til inntekts erverv (konserter, seminarer o.l.) ytes det ingen støtte til vedlikehold.

Det forutsettes at midler er avsatt på budsjettet og at korpsets økonomi tillater utbetaling av støtte. Skriftlig søknad med overslag over kostnadene skal sendes korpsets styre, og denne må være godkjent før instrumentet leveres til verksted e.l.

Støtte til privat instrumentkjøp

Korpset kan gi støtte i form av lån til enkeltmedlemmer som ønsker å investere i eget instrument. Skriftlig søknad må sendes styret. Styret vil behandle dette innenfor gitte budsjettrammer og utforme en kontrakt. Instrumentet vil bli betraktet som korpsets eiendom inntil siste avdrag er betalt.

Instruks vedr. alkoholforbruk

Det er forbud mot å nyte alkohol både før og under øvelser (generalprøver, seminar og vanlige øvelser), konserter, oppdrag og lignende. Det forventes også at alle er i stand til å stille friske og opplagte til neste dag.

Samtidig finner styret det nødvendig å minne om forbudet i norsk lov mot skjenking/nyting av alkohol til/for mindreårige.

Alle medlemmene, med styret i spissen, har en samlet plikt til å påse at disse reglene overholdes. Medlemmer og aspiranter som ikke etterkommer disse og Klepp Hornmusikk sine øvrige vedtekter og instrukser vil måtte påregne seg følger. Dette kan f. eks. skje ved hjemsending for egen regning i forbindelse med turer, seminarer og lignende og/eller suspensjon fra korpsets aktiviteter i en nærmere angitt periode.

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE