Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

Tillegg til vedtekter

Medlemskontingent

Kontingenten innbetales for et halvt år om gangen, med unntak av støttemedlemmer som betaler inn hele årskontingenten samlet. For noen medlemskategorier er kontingenten i tillegg knyttet opp mot det årlige julelotteriet, med krav om minimumssalg.

Gjeldende kontingentsatser er som følger (revidert 30.03.2017):

Kategori Per år Bet. per halvår Pliktig loddsalg
Ordinær medlem 1500,- 500,- 500,-
Student/militær 900,- 200,- 500,-
Aspirant/skolekorps 200,- 100,- 0,-
Permisjon 700,- 350,- 0,-
Støttemedlem 300,- 0,- 0,-

Styret kan gi dispensasjoner i kontingentinnbetaling mot søknad.

Støtte til vedlikehold av private instrumenter

Medlemmer som benytter private instrument i korpset kan søke om dekning av utgifter til nødvendig instrumentvedlikehold etter følgende regler:
 • Dersom instrumentet kun blir nyttet i Klepp Hornmusikk: Opptil 75% av kostnaden
 • Dersom instrumentet blir nyttet også utenfor Klepp Hornmusikk: Opptil 50% av kostnaden
 • Dersom instrumentet blir nyttet utenfor Klepp Hornmusikk til inntekts erverv (konserter, seminarer o.l.) ytes det ingen støtte til vedlikehold.

Det forutsettes at midler er avsatt på budsjettet og at korpsets økonomi tillater utbetaling av støtte. Skriftlig søknad med overslag over kostnadene skal sendes korpsets styre, og denne må være godkjent før instrumentet leveres til verksted e.l.

Støtte til privat instrumentkjøp

Korpset kan gi støtte i form av lån til enkeltmedlemmer som ønsker å investere i eget instrument. Skriftlig søknad må sendes styret. Styret vil behandle dette innenfor gitte budsjettrammer og utforme en kontrakt. Instrumentet vil bli betraktet som korpsets eiendom inntil siste avdrag er betalt.

Instruks vedr. alkoholforbruk

Det er forbud mot å nyte alkohol både før og under øvelser (generalprøver, seminar og vanlige øvelser), konserter, oppdrag og lignende. Det forventes også at alle er i stand til å stille friske og opplagte til neste dag.

Samtidig finner styret det nødvendig å minne om forbudet i norsk lov mot skjenking/nyting av alkohol til/for mindreårige.

Alle medlemmene, med styret i spissen, har en samlet plikt til å påse at disse reglene overholdes. Medlemmer og aspiranter som ikke etterkommer disse og Klepp Hornmusikk sine øvrige vedtekter og instrukser vil måtte påregne seg følger. Dette kan f. eks. skje ved hjemsending for egen regning i forbindelse med turer, seminarer og lignende og/eller suspensjon fra korpsets aktiviteter i en nærmere angitt periode.

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE