Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

§4 Årsmøtet

4.1 Status

Årsmøtet er Klepp Hornmusikk sin høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av 1. kvartal.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/4 av medlemmene krever dette skriftlig. Slikt årsmøte kan bare behandle saker som kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.
 3. Innkalling sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 4. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling av årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 5. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge fram saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, aspiranter, æresmedlemmer, komitemedlemmer og eventuelle gjester invitert av styret.
 2. Stemmeregistrering starter 20 minutter før møtestart. Dersom man på forhånd har gitt beskjed om sen ankomst til årsmøtet vil stemmeretten opprettholdes, ellers mister man retten til å stemme ved fremmøte etter at møtet er satt.
 3. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
  • Medlemmer som har betalt kontingent, herunder også medlemmer i permisjon
  • Æresmedlemmer
  • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap
 4. Følgende har talerett:
  • Representanter fra NMF
  • Aspiranter
  • Dirigent
  • Årsmøtet kan gi talerett til andre personer
 5. Gyldig vedtak krever simpelt flertall.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 1. Konstituering
  1. Registrering av stemmeberettigede og utdeling av stemmesedler
  2. Åpning
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Godkjenning av årsmelding
 5. Godkjenning av revidert regnskap
 6. Godkjenning av handlingsplan for neste sesong
 7. Godkjenning av budsjett, herunder medlemskontingent
 8. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer
 9. Valg
  1. Leder velges for ett år
  2. Nestleder velges for 2 år
  3. Kasserer velges for 2 år
  4. Sekretær velges for 2 år
  5. Styremedlem som materialforvalter velges for 2 år
  6. Styremedlem som noteforvalter (musikkutvalgets leder) velges for 2 år
  7. 3 varamedlemmer velges for 1 år
  8. 2 revisorer velges for 1 år
  9. 4 medlemmer til valgkomiteen velges for 1 år
  10. 4 medlemmer til musikkutvalget velges for 1 år

De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. Aspiranter kan være med i komiteer og utvalg i korpset.

For å sikre god kontinuitet i korpsets styre, velges et år kasserer og et styremedlem. Neste år velges nestleder, sekretær og et styremedlem.

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE