Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

§5 Styret

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær samt 2 styremedlemmer som velges til henholdsvis materialforvalter og noteforvalter(musikkutvalgets leder). Styret har 3 varamedlemmer som har møteplikt på styremøter. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter

 1. Styret er korpsets høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal lede korpset etter de vedtak som er fattet av årsmøtet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme nødvendige regler og instrukser for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Alle utbetalinger skal foretas av kasserer så vel som alle inntekter som skal kanaliseres gjennom kasserer. Utbetalinger større enn kr 1.000,- skal godkjennes av styret. Ingen kostnader må påføres korpset uten at det på forhånd er godkjent av kasserer eller styret, uavhengig av beløpets størrelse.
 5. Styrets leder er den eneste med myndighet til å signere dokumenter på Klepp Hornmusikks vegne.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret innkalles av leder eller når et flertall av styremedlemmene finner det nødvendig.
 2. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de gitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.
 3. Styret består av de faste medlemmene. Ved forfall får varamedlem status som fast medlem.
 4. Varamedlemmer har møteplikt på styremøter.
 5. Styrevedtak skal protokollføres og protokoll skal sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisorer.
 6. Dirigent har møte- og talerett.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE